🌟🌟Fathisthari Vaahaka🌟🌟

Once upon a time it happened, how it happened is a fiction by me for you.

ރަމްޝާން މުބާރިކް


އާއްމުކޮށް މުރާސިލްގެ ހުރިހާ ކިއުންތެރިންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ލިއުންތައް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ކިޔާ ކިއުންތެރިންނަށް އަދި އަޅުގަނޑުގެ ގާތް ރައްޓެހިންނަށް،

1432
ވަނަ އަހަރުގެ މި ރަމްޟާން މަހުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފައި، މި މައްސަރުގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ. މިފަދަ ފުރުޞަތަކީ ދެން ލިބޭނެ ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ނުދެކި، މިއީ ތިމާގެ އެންމެ ފަހު ރަމަޟާން މަސްކަމަށްވެސް ވެދާނެ ކަމަށް ދެކިގެން މި މަހުގެ ބަރަކާތް ލިބިގަންނާށެވެ.

ތިޔަ ކިއުންތެރިންނަށާއި އާއިލާއަށް މާތްގިނަގިނައިން ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކުރައްވައި، ތިޔަ ކިއުންތެރިން މި މައްސަރުގައި ކުރާ އަޅުކަމާއި ކުރާ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާފާނދޭވެ. އަދި މި މަހަށް ފަހު އަންނަ މަސްތަކުގައިވެސް ތިޔަ ކިއުންތެރިންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން ދެއްވައި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިން ކަމުގައި ލައްވާފާނދޭވެ. އާމީން..

ރަމްޟާން މަހުގެ އުފަލުގައި ތިޔަ ހުރިހާ ކިއުންތެރިންނަށް ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުން ފޮނުވަން...

ރަމްޟާން މުބާރިކްވޯޓް
މުރާސިލް ހޯމްޕޭޖް އަށާއި ފީޗަރޑް ބަޔަށް ލިޔުން އެރުވުމުގައި ކިޔުންތެރިން ލިޔުމަށް ދޭ ތަރުހީބަށް ބެލޭނެ އެވެ.

http://www.muraasil.com/images/comment_reply.pngPosted on 2011-08-01 10:25:23 | Report this Comment
ސޮފާ ކިހިނެއްތަ ؟؟ ސޮފާގެ ވާހަކަ ތައް މަތިން ނުހަނު މިސް ވޭ.... ރަމްޟާން މުބާރިކް
http://www.muraasil.com/images/reportAbuseIcon.gif
http://www.muraasil.com/images/icons/comments_user.gifފަތިސްތަރި: އިރާދަކުރެއްވީތީ ސޮފާ ރަނގަޅު. ކިމްވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ހީކުރަން. ވާހަކަތައް ދޯ؟ އުފާވެއްޖެ ސޮފާގެ ވާހަކަތަކަށް އަދިވެސް އިންތިޒާރު ކުރާކަން އެނގުނީމަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރޯދައިގެ ފަހުން ގެނެސްދެވޭތޯ ބަލާނަން އިނގޭ. ރަމްޟާން މުބާރިކް.


http://www.muraasil.com/images/comment_reply.pngPosted on 2011-08-01 13:45:36 | Report this Comment
ސޮފާއަށާއި އާއިލާއަށްވެސް މި ބަރަކާތްތެރިމަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަން.....(:
http://www.muraasil.com/images/reportAbuseIcon.gif
http://www.muraasil.com/images/icons/comments_user.gifފަތިސްތަރި: ޝުކުރިއްޔާ ފާތުން. ރަމްޟާން މުބާރިކް


http://www.muraasil.com/images/comment_reply.pngPosted on 2011-08-01 15:31:17 | Report this Comment
ރަމަޟާން ކަރީމް ސޮފާ!!تقبل الله منا ومنكم ! އަޅަމެންގެކިބައިންނާއި ތިބާގެ ކިބައިން ﷲ މި އަޅުކަން ޤަބޫލު ކުރައްވާފާނދޭވެ!އާމީން..އަލް އަކީ ސޮފާގެ ވަރަށް ބޮޑު ފޭން އެއް!! އަލް ވަރަށް މިސްވި ސޮފާ!ބާއްޖަވެރި ދުވަސްތަކަކަށް އެދެން..
http://www.muraasil.com/images/reportAbuseIcon.gif
http://www.muraasil.com/images/icons/comments_user.gifފަތިސްތަރި: އަލްއަށްވެސް ރަމްޟާން މުބާރިކް. ސޮފާ އުފާކޮށްފިން ސޮފާގެ ފޭނުންގެ ލިސްޓަށް އަލް އިތުރުވީމަ. އުފާވެރި ބާއްޖަވެރި ދުވަސްތަކަކަށް އެދެން.


http://www.muraasil.com/images/comment_reply.pngPosted on 2011-08-01 15:45:39 | Report this Comment
ސޮފާ އަށްވެސް ރަމަޟާން މުބާރިކް
http://www.muraasil.com/images/reportAbuseIcon.gif
http://www.muraasil.com/images/icons/comments_user.gifފަތިސްތަރި: ޝުކުރިއްޔާ އަޒް، އަޒްއަށްވެސް ރަމްޟާން މުބާރިކް އިނގޭ


http://www.muraasil.com/images/comment_reply.pngPosted on 2011-08-01 16:43:32 | Report this Comment
ސޮފާ އަށް ވެސް އަދި ސޮފާގެ އާއިލާ އަށްވެސް ރަމްޟާން މުބާރިކް
http://www.muraasil.com/images/reportAbuseIcon.gif
http://www.muraasil.com/images/icons/comments_user.gifފަތިސްތަރި: ޝުކުރިއްޔާ ޒޯވީ.....ހަމަ އެގޮތަށް ޒޯވީ އާއި ޒޯވީގެ ލޯބިވާ އާއިލާއަށްވެސް މި ރަމްޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުން ފޮނުވަން.
http://www.muraasil.com/images/reportAbuseIcon.gif
ޒޯވީ: ތެންކްސް ސޮފާ ސިސް :-)


http://www.muraasil.com/images/comment_reply.pngPosted on 2011-08-01 16:46:16 | Report this Comment
ramadan murarik to yu twooooooooooooo.....
http://www.muraasil.com/images/reportAbuseIcon.gif
http://www.muraasil.com/images/icons/comments_user.gifފަތިސްތަރި: ތޭންކްސް ޝިފޫ....ރަމްޟާން މުބާރިކް


http://www.muraasil.com/images/comment_reply.pngPosted on 2011-08-02 12:14:39 | Report this Comment
ސޮފާއަށާއި އާއިލާއަށް ވެސް ރަމަޟާން މުބާރިކް
http://www.muraasil.com/images/reportAbuseIcon.gif
http://www.muraasil.com/images/icons/comments_user.gifފަތިސްތަރި: ހުވަދޫ ދޫންޏަށްވެސް އަދި ތި ދޫނީގެ އާއިލާއަށްވެސް ރަމްޟާން މުބާރިކް.


http://www.muraasil.com/images/comment_reply.pngPosted on 2011-08-03 11:51:31 | Report this Comment
ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ސޮފާގެ ހަމަރެއް ވީމަ.... މިހާރު ހޯޕްއެއް ލިބިއްޖެ ސޮފާގެ ވާހަކަ އަދި ގެނެސްދޭނެ ކަމާމެދު....... ސޮފާއަށްވެސް ރަމަޟާން މުބާރިކް... މި މާތް މައްސަރުގެ ހެޔޮ ދަރުމަ އާއި ޘަވާބު ތިބާއަށާއި، މިއަޅާއަށާއި، އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް މިންވަރު ކުރައްވާފާންދޭވެ. އާމީން


http://www.muraasil.com/images/comment_reply.pngPosted on 2011-08-03 12:30:57 | Report this Comment
ރަމަޟާން މުބާރަކް ފަތިސްތަރިއަށް
http://www.muraasil.com/images/reportAbuseIcon.gif
http://www.muraasil.com/images/icons/comments_user.gifފަތިސްތަރި: ތި ކިއުންތެރިޔާގެ ނަން ފެނުނީމަ ހިނިތުންވެވިއްޖެ. ރަމަޟާން މުބާރިކް ދޮން ޖަންބަށްވެސް އިނގޭ.


http://www.muraasil.com/images/comment_reply.pngPosted on 2011-08-03 20:07:38 | Report this Comment
އެކީއްވެ ދޮންޖަންބު ގެ ނަން ފެނުނީމަ ހިނިތުންވެވުނީ؟

0 comments:

Post a Comment